Hae sivustolta

Mitä etsit?

STEK rahoittaa myös sähköalan opetusta ja koulutuksen kehittämistä

Naispuolinen energia-insinööri voimalinjan edessä.

STEK ry rahoittaa energiamurroksen etenemistä tukevia monivuotisia tutkimushankkeita lähes kahdella miljoonalla eurolla vuodessa. Sen ohella rahoituskohteita ovat  projektit, joissa tavoitteena on sähkö- ja energia-alan osaamisen ja koulutuksen kehittäminen sekä erilaiset  projektit, joilla varmistetaan alan osaavan työvoiman saatavuutta.

STEKin rahoittamat oppilaitosprojektit ovat kohdistuneet eri oppiasteille  ja olleet senkin takia varsin heterogeenisiä. Siksi on vaikea tyhjentävästi määritellä rahoitettavaksi valitun projektin edellytyksiä. Opetuksen kehittämisen tavoitteena on edelleen nostaa opetuksen tasoa, kehittää niitä valmiuksia joita työelämässä tarvitaan ja tehdä opetuksesta mielenkiintoista. Näin kannustetaan nuoria opiskelemaan niitä aloja, joita energiamurroksen toteuttaminen edellyttää.

Opettaja on paras asiantuntija kehittämään opetusta

Alan koulutuksen ja opetuksen tilanteen tuntee parhaiten sitä opettava. Siksi toivommekin nyt alan oppilaitoksilta kaikilla koulutusasteilla aktiivisuutta ja uusia projekti-ideoita opetuksen kehittämiseen. Hakijana voi olla joko yksittäinen oppilaitos tai projekti voi olla useamman oppilaitoksen yhteinen.

Esihakemus ei vaadi projektisuunnitelmaa

Voit testata ideaasi matalalla kynnyksellä muotoilemalla siitä esihakemuksen stek.fi – verkkosivuille. Mikäli ideasi saa vihreää valoa ja se arvioidaan soveltuvaksi STEKin rahoituskohteeksi, pääset tekemään varsinaisen projektihakemuksen.

Varsinaisen projektihakemuksen tekoa varten saat käyttäjätunnukset stek.fi – verkkopalveluun, jossa myös varsinainen hakemus tehdään. Rahoitushakemukset arvioi STEKin jäsenyhdistyksistä koostuva asiantuntijatyöryhmä. Pyrimme nopeisiin rahoituspäätöksiin.

Uudet verkkosivut, uusi hakemusprosessi

Luet nyt STEKin uusia verkkosivuja. Olet varmaankin jo huomannut, että moni asia on muuttunut.

Uusittujen verkkosivujen myötä STEK keskittyy yhä enemmän ydintehtäväänsä, alaa kehittävän rahoituksen mahdollistamiseen ja hankkeissa syntyneen tiedon jakamiseen. Kuluttajille suunnatun tiedon ylläpidosta on luovuttu.

Projektien ja hankkeiden aineistot paremmin saatavilla

STEK.fi:n sivuilla pyritään jatkossa tuomaan paremmin esiin STEKin rahoittamien projektien ja hankkeiden tuloksia. Monivuotisia hankkeita toteuttavien korkeakoulukumppanimme hankkeissa syntyy tietoa ja tutkimusta, joka löytyy jatkossa kootusti sivuston aineistopankista. Aineistopankin hakutoiminnolla voi etsiä myös haluamaansa aihepiiriin liittyvien hankkeiden ja projektien tuotoksia. Aineistopankkiin on toistaiseksi lisätty pääasiassa monivuotisten hankkeiden aineistoja. Projektin osalta aineistopankki täydentyy vähitellen.

Esihakemus säästää hakijan aikaa

Rahoituksen haun osalta prosessia on yksinkertaistettu. Rahoitusta hakeva voi jättää esihakemuksen ennen varsinaisen ja usein melko työlään projektihakemuksen laatimista. Esihakemuksessa hakijaa pyydetään kuvaamaan projekti ja sen tavoitteet, sekä arvioimaan STEKiltä haettavan rahoituksen suuruutta.

Esihakemus käsitellään mahdollisimman nopealla aikataululla, yleensä viikon-parin kuluessa. Esihakemus mahdollistaa myös projektin kehittämisen ja sparrailun STEKin kanssa. Pyrimme aina antamaan huolellisen ja perustellun vastauksen projekti-ideaan, ja tekemään siihen kehitysehdotuksia.

Mikäli projekti soveltuu esihakemuksen kuvauksen perusteella STEKin rahoitettavaksi, hakija pääsee etenemään hakemuksen tekoon ja saa käyttäjätunnukset STEK.fi – verkkopalveluun. Varsinaisen hakemuksen teko on näin myös helpompaa, kun hakemuksen voi tallentaa ja viimeistellä myöhemmin.

Kuluttajaviestinnän mahdollistajaksi

STEK keskittyy jatkossa hyvän ja selkeän kuluttajaviestinnän mahdollistamiseen, sen sijaan että tuottaisi sitä itse. Luotamme kuluttajaviestintään erikoistuneidemme kumppaneidemme ammattitaitoon ja olemme jatkossakin käytettävissä erilaisten kuluttajien tietoisuutta parantavien kampanjoiden rahoittajana.   

Tj. Timo Kekkonen: Vaikuttavaa rahoitusta tulevaisuuden rakentamiseksi

– Sähköalalle tarvitaan uutta osaamista ja lisää osaavia ammattilaisia. Lisäksi ala ansaitsee laajempaa tunnettuutta sen tarjoamista mahdollisuuksista ja yhteiskunnallisesta merkityksestä. Edistämme näitä asioita rahoituksen keinoin ja yhteistyössä kumppaneiden kanssa, sanoo STEKin toimitusjohtaja Timo Kekkonen.

Päästöttömästi tuotettu sähkö nähdään yhtenä tärkeimmistä keinoista hillitä ilmastonmuutosta. Käynnissä on energiamurros, jossa koko energiajärjestelmää kehitetään kestävän kehityksen mukaiseksi.  Yhteiskunnassa tullaan sähköistämään kaikki mahdollinen, missä vielä käytetään fossiilisia polttoaineita.

Muutos on valtava ja vaatii paljon työtä. STEKin jäsenistö koostuu valtakunnallisesti toimivista yhdistyksistä, joista jokaisen omat jäsenet toimivat sähköalalla tai lähellä sitä. Kaikkien yhteinen tarve on varmistaa, että osaamista ja osaavia toteuttajia riittää energiamurroksen läpivientiin.

Tarvitaan sekä uutta tietoa että innostamista alalle

Kekkosen mukaan tutkimus tuottaa parhaimmillaan uutta osaamista ja ainutlaatuisia innovaatioita. Sillä on kuitenkin tärkeä rooli myös opetuksen kehittämisessä. Korkeatasoinen tutkimus tuottaa korkeatasoista opetusta.

– Alan korkeakoulu- ja ammattiopetuksen toimintamalleja ja sisältöä tulee kehittää jatkuvasti. Tätä kautta sähköalan monipuolisuus ja mahdollisuudet nähdään uusin silmin. Kannustammekin oppilaitoksia nostamaan toimintaansa näkyvämmin esiin, sillä se houkuttelee entistä useamman opiskelijan valitsemaan energia- ja sähköalan.

– Käytössämme on useita keinoja, joilla pyrimme herättämään kiinnostusta ja innostusta. Nostamme yleistä tietoisuuden tasoa alasta sekä omilla projekteillamme että kumppanuuksien kautta. Rahoittamillamme opetuksen kehittämisellä ja tutkimustulosten jalkauttamisella on niilläkin siinä tärkeä rooli.

Haemme laajaa yhteistyötä ja uusia toimijoita

STEKin toiminnan keskiössä on sähköalan projektien ja hankkeiden rahoitus, mihin käytetään noin puolitoista miljoonaa euroa vuodessa.  Se kohdistuu yleishyödyllisiin projekteihin, joiden tuloksia voidaan hyödyntää laajasti.

Tässä yhteydessä projektilla tarkoitetaan yksittäistä toteutusta, jolla on selkeä tavoite ja aikataulu. Se voi olla myös jotain muuta kuin tutkimusta kuten tukea hakijan viestinnälle. Hanke puolestaan on isompi kokonaisuus, johon liittyvä rahoitus voi olla monivuotista ja kattaa useita eri osa-alueita organisaation toiminnassa. Hankerahoituksesta on sopimus tällä hetkellä neljän korkeakoulun kanssa.

STEK on parhaillaan uudistamassa rahoituksen hakemista selkeyttämällä kriteerejä sekä lisäämällä joustavuutta hakuaikatauluun ja rahoituspäätösten tekoon. Tavoitteena on palvella hakijoita paremmin ja löytää uusia potentiaalisia tahoja rahoituksen piiriin.

Mukaan toivotaan erityisesti korkeakouluja ja muita oppilaitoksia. Lisäksi halutaan rohkaista monivuotisia hankekumppaneita uudistumaan, verkostoitumaan ja käymään dialogia laajempien yhteishankkeiden löytämiseksi.

STEKin kuluttajaviestintä tapahtuu jatkossa yhteistyökumppaneiden sekä alan yhteisten viestinnällisten hankkeiden ja kampanjoiden kautta. Osallistumalla niiden suunnitteluun ja rahoitukseen saavutetaan entistä laajempaa vaikuttavuutta, sillä niissä monesti yhdistyvät useiden alan toimijoiden voimavarat ja verkostot.

– Kaikkien projektien ja hankkeiden arvioinnissa tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota siihen, miten hankkeiden tuloksien hyödyntämistä edistetään. Haluamme mukaan entistä monipuolisempia ja vaikuttavampia projekteja ja hankkeita, Kekkonen kertoo.

Pitkäaikaisia kumppaneita sekä aineistoja opetuksen tueksi

STEK on aktiivisesti hakenut pitkäaikaisia kumppaneita toteuttamaan yhteisiä tavoitteita. Hyödyntämällä niiden verkostoja ja osaamista voidaan tavoittaa esim. lapsia ja nuoria laajasti eri puolilta Suomea. Samalla kumppanit saavat STEKiltä resursseja toimintansa pitkäjänteiseen kehittämiseen.

Pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita ovat Tiedekeskus Heureka, Tekniikan museo ja Yrityskylä-toiminta. Alan yhteisistä hankkeista on hyvä esimerkki Hyvinvointia sähköllä – visio 2040 ja monivuotisista viestintäkampanjoista puolestaan Näkymätön voima.

– Lapset ja nuoret ovat meille tärkeitä, sillä tiedon jakaminen varhain on ratkaisevaa mielikuvien ja ammatinvalintojen kannalta, Kekkonen sanoo.

STEK tekee läheistä yhteistyötä opettajien ja opojen kanssa muun muassa järjestämällä tilaisuuksia ja osallistumalla opettajien tapahtumiin. Se tukee opetusta julkaisemalla sähköön liittyviä oppimateriaaleja, kilpailuja ja videoita. Voimala-oppimispaketti on saavuttanut suuren suosion ja niitä on lahjoitettu peruskouluille jo useita satoja.

– Uskomme, että lisäämällä yleistä tietoisuutta sähköstä ja sähköalasta sekä niiden merkityksestä energiamurroksen toteuttamisessa kiinnostus niitä kohtaan kasvaa. Rahoitamme tutkimusta ja opetuksen kehittämistä ja teemme tiivistä yhteistyötä valittujen toimijoiden kanssa. Näin avaamme tietä uusille osaajille tehdä innostavaa ja merkityksellistä työtä kestävän kehityksen puolesta.

Rahoitushaku uudistuu

STEKin hankerahoitus uudistuu perusteellisesti vuoden 2023 aikana. Tavoitteena on tehdä prosessista hakijalle helpompi selkiyttämällä rahoituksen kriteerejä, mahdollistamalla joustavampi hakuaikataulu ja rahoituspäätösten teko. Tavoitteenamme on yhtälailla palvella hakijoita paremmin kuin myös löytää uusia potentiaalisia tahoja hankerahoituksen piiriin ja verkostoomme.

Aina ensin yhteydenotto

Vuoden 2023 siirtymäprosessin aikana rahoituksen haku käynnistyy vain yhteydenotolla. STEK.fi:n sivulla ei enää voi jättää hakemusta ottamatta ensin yhteyttä. Toivon yhteydenottoja ensisijaisesti sähköpostitse. Vastaan kaikkiin viesteihin, ja arvioimme hakijan kanssa yhdessä hankkeen sopivuutta STEKin rahoitettavaksi ja sovimme jatkotoimenpiteistä.

Tavoitteena laajempi yhteistyö

Uudistuksen yhtenä tavoitteena on saada uusia toimijoita erityisesti korkeakouluja muita oppilaitoksia verkostoomme ja myös rohkaista monivuotisia hankekumppaneitamme verkostoitumaan ja käymään dialogia laajempien yhteishankkeiden löytämiseksi. Kaikkien hankkeiden arvioinnissa tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota siihen, miten hankkeiden tuloksien hyödyntämistä edistetään mm. viestinnän keinoin.

Ihan kaikki ei muutu

Jotkin perusperiaatteet säilyvät ennallaan. STEKin rahoitus suuntautuu jatkossakin yleishyödyllisiin hankkeisiin, jotka osuvat STEKin painopistealueisiin. Rahoituksen maksimimäärä tulee jatkossakin pääsääntöisesti olemaan korkeintaan 50 prosenttia koko hankkeen budjetista. Ja hankkeita arvioi edelleen STEKin jäsenyhdistysten edustajista koostuva asiantuntijatyöryhmä, joka tekee esityksen STEKin hallituksen hyväksyttäväksi.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Kekkonen
Email: timo.kekkonen @ stek.fi
Gsm 050 500 3214