Hae sivustolta

Mitä etsit?

Tj. Timo Kekkonen: Vaikuttavaa rahoitusta tulevaisuuden rakentamiseksi

– Sähköalalle tarvitaan uutta osaamista ja lisää osaavia ammattilaisia. Lisäksi ala ansaitsee laajempaa tunnettuutta sen tarjoamista mahdollisuuksista ja yhteiskunnallisesta merkityksestä. Edistämme näitä asioita rahoituksen keinoin ja yhteistyössä kumppaneiden kanssa, sanoo STEKin toimitusjohtaja Timo Kekkonen.

Päästöttömästi tuotettu sähkö nähdään yhtenä tärkeimmistä keinoista hillitä ilmastonmuutosta. Käynnissä on energiamurros, jossa koko energiajärjestelmää kehitetään kestävän kehityksen mukaiseksi.  Yhteiskunnassa tullaan sähköistämään kaikki mahdollinen, missä vielä käytetään fossiilisia polttoaineita.

Muutos on valtava ja vaatii paljon työtä. STEKin jäsenistö koostuu valtakunnallisesti toimivista yhdistyksistä, joista jokaisen omat jäsenet toimivat sähköalalla tai lähellä sitä. Kaikkien yhteinen tarve on varmistaa, että osaamista ja osaavia toteuttajia riittää energiamurroksen läpivientiin.

Tarvitaan sekä uutta tietoa että innostamista alalle

Kekkosen mukaan tutkimus tuottaa parhaimmillaan uutta osaamista ja ainutlaatuisia innovaatioita. Sillä on kuitenkin tärkeä rooli myös opetuksen kehittämisessä. Korkeatasoinen tutkimus tuottaa korkeatasoista opetusta.

– Alan korkeakoulu- ja ammattiopetuksen toimintamalleja ja sisältöä tulee kehittää jatkuvasti. Tätä kautta sähköalan monipuolisuus ja mahdollisuudet nähdään uusin silmin. Kannustammekin oppilaitoksia nostamaan toimintaansa näkyvämmin esiin, sillä se houkuttelee entistä useamman opiskelijan valitsemaan energia- ja sähköalan.

– Käytössämme on useita keinoja, joilla pyrimme herättämään kiinnostusta ja innostusta. Nostamme yleistä tietoisuuden tasoa alasta sekä omilla projekteillamme että kumppanuuksien kautta. Rahoittamillamme opetuksen kehittämisellä ja tutkimustulosten jalkauttamisella on niilläkin siinä tärkeä rooli.

Haemme laajaa yhteistyötä ja uusia toimijoita

STEKin toiminnan keskiössä on sähköalan projektien ja hankkeiden rahoitus, mihin käytetään noin puolitoista miljoonaa euroa vuodessa.  Se kohdistuu yleishyödyllisiin projekteihin, joiden tuloksia voidaan hyödyntää laajasti.

Tässä yhteydessä projektilla tarkoitetaan yksittäistä toteutusta, jolla on selkeä tavoite ja aikataulu. Se voi olla myös jotain muuta kuin tutkimusta kuten tukea hakijan viestinnälle. Hanke puolestaan on isompi kokonaisuus, johon liittyvä rahoitus voi olla monivuotista ja kattaa useita eri osa-alueita organisaation toiminnassa. Hankerahoituksesta on sopimus tällä hetkellä neljän korkeakoulun kanssa.

STEK on parhaillaan uudistamassa rahoituksen hakemista selkeyttämällä kriteerejä sekä lisäämällä joustavuutta hakuaikatauluun ja rahoituspäätösten tekoon. Tavoitteena on palvella hakijoita paremmin ja löytää uusia potentiaalisia tahoja rahoituksen piiriin.

Mukaan toivotaan erityisesti korkeakouluja ja muita oppilaitoksia. Lisäksi halutaan rohkaista monivuotisia hankekumppaneita uudistumaan, verkostoitumaan ja käymään dialogia laajempien yhteishankkeiden löytämiseksi.

STEKin kuluttajaviestintä tapahtuu jatkossa yhteistyökumppaneiden sekä alan yhteisten viestinnällisten hankkeiden ja kampanjoiden kautta. Osallistumalla niiden suunnitteluun ja rahoitukseen saavutetaan entistä laajempaa vaikuttavuutta, sillä niissä monesti yhdistyvät useiden alan toimijoiden voimavarat ja verkostot.

– Kaikkien projektien ja hankkeiden arvioinnissa tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota siihen, miten hankkeiden tuloksien hyödyntämistä edistetään. Haluamme mukaan entistä monipuolisempia ja vaikuttavampia projekteja ja hankkeita, Kekkonen kertoo.

Pitkäaikaisia kumppaneita sekä aineistoja opetuksen tueksi

STEK on aktiivisesti hakenut pitkäaikaisia kumppaneita toteuttamaan yhteisiä tavoitteita. Hyödyntämällä niiden verkostoja ja osaamista voidaan tavoittaa esim. lapsia ja nuoria laajasti eri puolilta Suomea. Samalla kumppanit saavat STEKiltä resursseja toimintansa pitkäjänteiseen kehittämiseen.

Pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita ovat Tiedekeskus Heureka, Tekniikan museo ja Yrityskylä-toiminta. Alan yhteisistä hankkeista on hyvä esimerkki Hyvinvointia sähköllä – visio 2040 ja monivuotisista viestintäkampanjoista puolestaan Näkymätön voima.

– Lapset ja nuoret ovat meille tärkeitä, sillä tiedon jakaminen varhain on ratkaisevaa mielikuvien ja ammatinvalintojen kannalta, Kekkonen sanoo.

STEK tekee läheistä yhteistyötä opettajien ja opojen kanssa muun muassa järjestämällä tilaisuuksia ja osallistumalla opettajien tapahtumiin. Se tukee opetusta julkaisemalla sähköön liittyviä oppimateriaaleja, kilpailuja ja videoita. Voimala-oppimispaketti on saavuttanut suuren suosion ja niitä on lahjoitettu peruskouluille jo useita satoja.

– Uskomme, että lisäämällä yleistä tietoisuutta sähköstä ja sähköalasta sekä niiden merkityksestä energiamurroksen toteuttamisessa kiinnostus niitä kohtaan kasvaa. Rahoitamme tutkimusta ja opetuksen kehittämistä ja teemme tiivistä yhteistyötä valittujen toimijoiden kanssa. Näin avaamme tietä uusille osaajille tehdä innostavaa ja merkityksellistä työtä kestävän kehityksen puolesta.

Pj. Janne Kerttula: STEKillä on tärkeä rooli energiamurroksen edistäjänä

– STEKillä on järjestönä nyt loistava mahdollisuus osaltaan vauhdittaa vihreää siirtymää, sillä energiamurros on noussut julkiseen keskusteluun ja mielenkiinnon kohteeksi, sanoo Energiateollisuus ry:n Verkot ja palvelut -yksikön johtaja Janne Kerttula.

Kerttula on toiminut jo viitisen vuotta STEK ry:n hallituksessa ja nyt toista vuotta sen puheenjohtajana. Hän kokee pitkät perinteet omaavan yhdistyksen antavan uutta näkökulmaa toimialaan. Sen kaikki jäsenet ovat yhdistyksiä tarjoten laajan kosketuspinnan eri toimijoiden suuntaan.

Hänellä itsellään on monipuolinen kokemus energia-alalta jo yli kolmenkymmenen vuoden ajalta. Silti STEK tarjoaa mielenkiintoisen verkostoitumisen mahdollisuuden ja vaikuttamisen paikan. Yhteiskunnan kiihtyvä sähköistyminen korostaa sen merkitystä entisestään.

Sähkö avaa tietä kestävään kehitykseen

– Energiamurros tarkoittaa minulle, että siirrymme pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Käytän kehityskulun kuvaamiseen mieluummin tätä termiä kuin vihreää siirtymää, joka laajempana käsitteenä voi sisältää tunnelatausta.

Kerttulan mukaan 1970-luvun öljykriisistä alkusysäyksensä saanutta energiamurrosta on edistetty jo viimeiset parikymmentä vuotta. Kotimaista energiantuotantoa on monipuolistettu ja samaan aikaan etsitty aktiivisesti keinoja hidastaa ilmastonmuutosta. Päätös irtautua Venäjältä tuodusta energiasta on kiihdyttänyt energiamurrosta entisestään.

– Energiamurroksen ytimessä on yhteiskunnan laajamittainen sähköistyminen, joka kattaa sen kaikki alueet kuten liikenteen, kiinteistöt ja teollisuuden. Paine nopeampaan etenemiseen kasvaa koko ajan ja kysymys kuuluukin, kuinka alan toimijat kykenevät vastaamaan siihen.

Kilpailukykyä ajankohtaisilla TKI-hankkeilla

– Suomessa on valtavasti energia-alaan liittyvää osaamista ja toimijoiden kenttä on laaja. Meillä on paljon valmiita toimivia ratkaisuja sekä maailmaluokan tutkimusta ja tuotekehitystä.

STEKillä on mahdollisuus ja resursseja tukea energiamurrosta edistäviä tutkimus- ja kehityshankkeita. Tarve löytää nopeasti uusia ratkaisuja ovat tehneet niiden tutkimuskysymyksistä aiempaakin selkeämpiä ja ajankohtaisempia. Nyt hankkeiden tuloksilta odotetaan konkretiaa, jotta niitä päästään soveltamaan mahdollisimman nopeasti.

Tässä tilanteessa STEKillä elinkeinoelämän järjestöjä edustavana yhdistyksenä on tärkeä rooli. Se mahdollistaa hankkeita, joista saadaan nopeasti oikeaan suuntaan vieviä tuloksia. Kun hankkeita tekijöineen ja tuloksineen tuodaan entistä enemmän esille, kasvaa yleinen yhteisymmärrys ja toiminta energiamurroksen edistämiseksi.

Innostusta alan työmahdollisuuksia kohtaan

Kerttula toteaa, että STEKin ydintehtäviin kuuluva kiinnostuksen herättäminen sähköalaa kohtaan sekä tuki opetukselle ja sen kehittämiselle ovat erittäin tärkeitä. Samoin nähdään asia Energiateollisuus ry:ssä, jota hän hallituksessa edustaa.

– Kannamme yhteistä huolta uuden osaamisen kehittämiseksi ja työntekijöiden löytämiseksi. Näitä molempia tarvitaan energiamurroksen toteuttamisessa.

Hän korostaa, että alalle tarvitaan uusia tekijöitä kaikille tasoille toteuttavista ammattilaisista aina huippuosaajiin asti. Nuorten ammatinvalintaan tulee vaikuttaa jo varhain erottumalla innostavasti kaikesta siitä informaatiosta, jota heihin kohdistetaan.

STEK tekee sähköä tutuksi lapsille jo esikouluasteelta alkaen sekä rahoittaa korkeakouluopetuksen kehittämistä. Työ lasten ja nuorten parissa saa tämän päivän todellisuudesta laajempaa kaikupohjaa kuin ehkä koskaan aikaisemmin.

– Innostamisessa alalle on huomioitava nuorten odotukset työelämältä. Pitkän ja kapean leivän sijaan työn sisältö ja sen suuri merkitys on noussut arvoonsa. Etumme on, että tarjoamme oikeasti mahdollisuuden ratkoa maailman isoimpia haasteita yhdessä toisten ammattilaisten kanssa.