Hae sivustolta

Mitä etsit?

Säännöt

Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry on yleishyödyllinen, rekisteröity yhdistys.

STEK ry:n säännöt on päivitetty 24.8.2020

1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskus STEK ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on tuottaa, kerätä ja jakaa tietoa sähkön turvallisesta ja luotettavasta käytöstä, sähköisistä energiatehokkuusratkaisuista sekä älykkäistä sähköjärjestelmistä. Yhdistys panostaa toimintaan, jolla edistetään ja kehitetään sähköalan ja siihen läheisesti liittyvien alojen osaamista ja tutkimusta. Yhdistys tukee myös toimintaa, jolla yleinen tietoisuus sähköön liittyvistä asioista lisääntyy, jakamalla tietoa omien kanaviensa kautta sekä yhteistyössä jäsenyhdistysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhdistys tukee avustuksin ja tilaustutkimuksin valittuja painopistealueita edistäviä hankkeita sekä sähköalan standardointityötä.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen edun hankkiminen toiminnassaan siihen osallisille.

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa osakkeita ja muita arvopapereita ja hallita ja omistaa rakennuksia.

3§. Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä valtakunnallisesti merkittäviä oikeuskelpoisia yhdistyksiä, jotka edustavat sähkö- ja elektroniikka-alalla toimivia liikeyrityksiä tai ammattiryhmiä sekä muita yhdistyksen tarkoituksen kannalta tärkeitä tahoja. Jäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Ne, jotka ovat jäseniä näiden sääntöjen voimaantullessa, säilyttävät kuitenkin saavutetut jäsenoikeutensa.

4§ Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

5§ Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut kuusi (6) varsinaista jäsentä. Kullakin hallituksen jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen tulee valita puheenjohtajansa siten, että kaikki ryhmät, joilla on hallituksessa edustajansa, tulevat kahden vuoden jaksoissa tasapuolisesti otetuiksi huomioon puheenjohtajavaalissa.

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi kalenterivuosi.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä (4) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus valitsee ja nimittää yhdistyksen toimitusjohtajan.

6§. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai toimitusjohtaja kumpikin yksin.

7§. Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään viimeistään huhtikuussa ja syyskokous viimeistään marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

Ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on kutsuttava viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.

10§ Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen jäsenet
7. valitaan tilintarkastusyhteisö ja sieltä vastuullinen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11§ Yhdistyksen varojen hankinta
Yhdistyksen varat on sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti. Yhdistys voi hallinnoida toimintansa tarkoitusta tukevia erillisiä rahastoja asiasta erikseen rahastojen perustajien kanssa tehtyjen sopimusten ja kyseisten rahastojen sääntöjen mukaisesti.

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta, pääoman alentamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta, pääoman alentamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että päätös tehdään vähintään kahdella kolmasosalla annetuista äänistä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään kuukausi.

Yhdistyksen purkautuessa jälkimmäinen purkamisesta päättävä kokous päättää sen mahdollisesti jäljellä olevien varojen käyttämisestä 2. kohdassa todetun yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen.