Hae sivustolta

Mitä etsit?

Rakennusten älyindikaattori rakentamisen ja korjaamisen ohjaajana liikekiinteistöissä

Diplomityö: Jaakob Kyllönen: Rakennusten älyindikaattori rakentamisen ja korjaamisen ohjaajana liikekiinteistöissä (2023)


Euroopan Unionin (EU) kaikesta loppuenergiankulutuksesta 40 % ja kasvihuonepäästöistä 36 % johtuu rakennuskannasta. Rakennusten aiheuttaman ilmastokuormituksen vähentäminen onkin keskeisessä roolissa EU:n tavoitellessa ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Tätä varten on kehitetty rakennusten älyindikaattori (Smart Readiness Indicator, SRI). SRI:n tavoite on parantaa rakennusten energiatehokkuutta ja energiajoustoa, ja siten lisätä uusiutuvan energian käyttöä sekä vähentää rakennuksista johtuvaa ilmastokuormitusta.

Tämän diplomityön laadullisessa tutkimuksessa suoritettiin yhteensä kuusi SRI-arviointia neljälle liikerakennukselle, joista kahdelle arviointi suoritettiin sekä ennen perusparannusta että sen jälkeen. Arvioinnin tulosten perusteella arvioitiin rakennuksen iän ja kunnon sekä korjaamisen vaikutusta älyvalmiustasoon. Lisäksi arvioitiin, antavatko tulokset järkeviä viitteitä toimenpiteistä, joilla rakennuksen älyvalmiustasoa voisi parantaa. Arviointiprosessia reflektoimalla kartoitettiin arviointimenetelmässä esiintyviä ongelmia, jotka heikentävät SRI:n soveltuvuutta toimia suunnittelua ohjaavana työkaluna.

Tutkimuksessa todettiin, että SRI nykyisessä muodossaan ei täysin sovellu ohjaamaan liikekiinteistöjen rakentamisen ja korjaamisen suunnittelua: Arviointimenetelmässä havaitut ongelmat, kuten tulkinnanvaraisuudet ja epäjohdonmukaisuudet muun muassa johtavat tulosten vääristymiseen ja vähentävät järjestelmän luotettavuutta. Menetelmä ei täysin huomioi liikerakennusten erityispiirteitä, mikä ilmenee erityisesti hukkalämpöä hyödyntävien järjestelmien epäoikeudenmukaisena kohteluna. Arvioinnin tuloksissa olevat vääristymät sekä tulosten esittämistavan heikohko luettavuus heikentävät SRI:n luonnetta ohjaavana työkaluna. Tämä korostaa arvioinnin yhteydessä annettavien toimenpide-ehdotusten tarpeellisuutta, mutta nykyisissä asetuksissa ne on määritetty valinnaisiksi. Toisaalta tutkimuksessa saaduista tuloksista havaittiin, että tavoitteidensa mukaisesti SRI:ssä korostuvat taloteknisten järjestelmien älykkyys ja sen vaikutus energiatehokkuuteen ja energiajoustoon huomioiden samalla myös rakennuksen käyttäjien tarpeet.