Hae sivustolta

Mitä etsit?

Akkuopas kaupan alan ammattilaisille valmistui

Projektissa toteutettu akkuja käsitteleville yrityksille soveltuva akkuturvallisuusopas löytyy nyt osoitteesta www.akkuopas.fi. Mobiililaitteille optimoidusta oppaasta saa perustiedot litiumioniakkujen turvalliseen käsittelyyn mielenkiintoisen teksti- ja videosisällön avulla.

Oppaassa perehdytetään mm seuraaviin aiheisiin:

  • litiumioniakkujen vaaroista,
  • kuinka tunnistaa vaarallinen akku,
  • miten käsitellä akkua uutena ja käytettynä eri tilanteissa
  • miten varautua ja toimia mahdollisessa vaaratilanteessa

Opassivustolla voi lopuksi testata tietonsa litiumioniakkujen turvallisesta käsittelystä ja lisätä omaa osaamista aiheesta usein kysyttyjen kysymysten avulla.

Opasta täydentää työantajalle koottu muistilista hyvistä käytännöistä: Hyviä käytäntöjä työnantajalle – Akkuopas.

Kuluttajallakin on vastuu litiumioniakkujen turvallisuudessa

Litiumioniakut ovat yleistyneet nopeasti ja niitä on kaikkialla, niin kuluttajakäytössä kuin valtavina määrinä erilaisissa kuljetusketjuissa. Riskiksi muodostuu, ettei kaikkia litiumioniakkuihin liittyviä vaaroja tunneta tai niistä ei väliteä. Kuluttajallakin on vastuuta huolellisuusvelvoitteen kautta. Sen laiminlyöminen saattaa johtaa tuottamukselliseen vastuuseen.

Yhteiskunnan sähköistyminen jatkuu teknologisen kehityksen myötä ja etenee uusille alueille. Yksi merkittävä trendi on mobiilisähkö, akkuihin ja vähävirtaisiin tekniikoihin perustuva tapa toteuttaa langattomuutta. Litiumioniakkuja onkin jo kaikkialla, mutta niihin liittyy vielä paljon avoimia turvallisuus- ja riskivastuukysymyksiä: miten kannettaviin akkuihin liittyvät vastuut siirtyvät toimijaketjussa ja kenen vastuulla ovat mahdollisten riskitilanteiden seuraukset toimijaketjun eri kohdissa. Tätä selviteltiin laajassa Gaia Consultingin hankkeessa, jossa myös STEK ry oli rahoittajana.

Litiumioniakkujen määrän kasvu jatkuu
Joidenkin arvioiden mukaan litiumioniakkujen määrä voisi tulevina vuosina jopa kymmenkertaistua. Akkujen kysynnästä 80–90% odotetaan kohdentuvan sähköisiin kulkuneuvoihin, noin 5–10% energian varastointiin ja 5–10% kuluttajaelektroniikkaan. Akkujen määrä kasvaa voimakkaasti kotona ja työpaikoilla, ranteessa, taskuissa ja leluissa, liikenteen sähköistyessä ja sähkön varastoinnin arkipäivästyessä.

Vahingoittunut akku on aina riskiToisin kuin monet muut akkutyypit, litiumioniakut palavat ja voivat sytyttää itsensä. Lämpökarkaaminen on sarja kemiallisia lämpöä vapauttavia reaktioita, jotka johtavat akun elektrolyytin syttymiseen. Vaikka pienen akun palokuorma ei ole kovin suuri, lämpökarkaamisen aiheuttama kiivas palo tekee akusta merkittävän syttymälähteen. Keskeinen vaaratekijä ovat myös akkujen sisältämät myrkylliset aineet, joista voi muodostua laajalle leviäviä palokaasuja. Akkujen paloturvallisuus toki paranee akkutekniikan kehittyessä. Koska litiumioniakkujen perusarkkitehtuuriin tuskin kovin nopeasti tulee muutoksia, voi siksi nykyisenlainen, pienikin akku sytyttää tulipalon.

Kuluttajan vastuu korostuu verkkokaupassa ja kierrätyksessä
Litiumioniakkuja liikkuu todella paljon erilaisissa kuljetusketjuissa. Kaikki lähettäjät ja erityisesti kuluttajat eivät aina ymmärrä tai ole tietoisia velvollisuuksistaan, jolloin syntyy tarpeettomia vaaroja. Kuitenkin myös kuluttajalla on huolellisuusvelvoite toimia oikein. Vastuu korostuu erityisesti verkkokauppojen tuotepalautuksissa ja kierrätyksessä.

Huolellisuusvelvoite tarkoittaa, että jokaisen on toimittava järkevästi ja noudatettava annettuja ohjeita. Jos esimerkiksi akkua keräyspisteelle jättäessä laiminlyö keräyspisteen ohjeita tai laittaa litiumioniakun sähkö- ja elektroniikkaromun sekaan, ei toimi huolellisesti. Silloin saattaa olla tuottamusvastuussa niistä vahingoista, joita toiminnasta aiheutuu. Kierrättämättä jätetty litiumioniakku voi aiheuttaa myös jätehuollossa vakavia vaaratilanteita, ja akkupalon seurauksena voidaan jopa menettää ihmishenkiä.

Lisääntyneen verkkokaupan myötä erityisesti tuotepalautuksiin liittyvistä riskeistä tulisi kuluttajankin olla tietoinen. Tuotepalautusta tekevä saattaa pakata palautuksen eri pakkaukseen kuin missä se toimitettiin, jolloin merkinnät akusta häviävät. Takuupalautuksissa kuluttaja ei välttämättä ollenkaan edes ymmärrä, että viallista akkua ei missään tapauksessa saisi lähettää postitse.

Litiumioniakkujen kuljetus kuuluu vaarallisten aineiden kuljetuksen säädösten ja kansainvälisten sopimusten alaisuuteen. Säädökset asettavat lähettäjälle velvollisuuden pakata akut tietyllä tavalla ja merkitä pakkaukset asianmukaisesti. Kuluttajien ei tarvitse olla perillä yksityiskohtaisista määräyksistä, mutta kuluttajallakin on toki velvollisuus ilmoittaa kuljetusyritykselle lähetyksen sisältävästä litiumioniakusta.

_____________________________

Laajassa akkuturvallisuuden riskejä ja vastuita selvittäneessä hankkeessa Mobiili- ja hajautettu sähkö: Haasteet henkilöturvallisuudelle ja turvallisuusvastuut toimijaverkossa selvitettiin litiumioniakkujen keskeisimpien turvallisuusriskien ohella vastuunjakoa ja korvausvelvollisuutta, joka akun aiheuttama vahinko eri toimijaosapuolille saattaa aiheuttaa. Hanke selvitti laajasti akkuteknologioiden riskejä henkilöturvallisuudelle koko akun elinkaaren ajalta sekä riskien varautumisen nykytilaa, tuottaen myös suosituksia riskeihin varautumisesta.

Selvityksen toteutti Gaia Consulting, ja sen rahoittajina olivat STEK ry:n ohella Kaupan Liitto, Recser Oy, Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ja Logistiikkayritysten Liitto.

Hankkeessa mainittuja esimerkkejä mahdollisesta kuluttajan tuottamuksellisesta vastuusta:
Esimerkki (A1)
Käytettyjen akkujen ja paristojen keräyspisteeseen tuotu litiumioniakku (esim. sähköpyörän) lämpökarkaa ja aiheuttaa tulipalon, josta seuraa merkittäviä vahinkoja. Keräyspiste voi olla EU:n akkuasetusehdotuksen mukaisesti esim. kivijalkaelintarvikekauppa.

Esimerkki  (D6)
Kuluttaja tai yritys käyttää EU- jakelijalta ostettua akullista tuotetta esim. sähköpolkupyörää väärin/oikein, minkä seurauksena akku lämpökarkaa ja aiheuttaa tulipalon.

Esimerkki  (E8)
SER:n seassa oleva akku lämpökarkaa ja aiheuttaa tulipalon kierrätyspisteessä esim. kaupassa tai operaattorin tiloissa.

Tiedolla apua arjen sähköautoiluun

Sähköautoilun suosio kasvaa Suomessa kovaa vauhtia. Suosiota selittävät muun muassa ajoneuvojen tekniikan kehittyminen, valikoiman parantuminen sekä lisäksi erilaiset hankintatuet, jotka ovat kohdistuneet niin ajoneuvojen kuin niiden tarvitseman latausinfran hankkimiseen.

Joulukuussa 2021 rekisteröidyistä uusista autoista 44 prosenttia oli ladattavia, eli täyssähköautoja ja ladattavia hybridejä. Kasvavasta suosiosta huolimatta sähköautoiluun siirtyminen on vielä monelle kotitaloudelle ja yritykselle vierasta.

Arjen älykäs sähköautoilu -hanke kokoaa vastauksia kysymyksiin, jotka liittyvät esimerkiksi sähköauton hankintaan, lataamiseen, käyttötapoihin tai kierrättämiseen. Lisäksi hankkeessa kerätään tietoa työsuhdeautoilusta sekä kiinteistöjen ja taloyhtiöiden keinoista edistää sähköautoilua. Sähköinen liikenne ry:n aloitteesta lähtenyt Arjen älykäs sähköautoilu -hanke kokoaa yhteen useita alan toimijoita, jotka tarjoavat asiantuntemustaan ja haluavat osaltaan helpottaa sähköautoiluun siirtymistä Suomessa. –On hienoa, että niin monet sähköisen liikenteen toimijat yhdistävät osaamisensa ja tuottavat koordinoidusti tietoa sähköautoiluun liittyviin kysymyksiin, iloitsee Sähköinen liikenne ry:n toimitusjohtaja Heikki Karsimus.

–Hankkeeseen on saatu mukaan erittäin laaja osallistujakenttä monelta eri sektorilta. Mukana on auto- ja energia-alan yrityksiä ja etujärjestöjä, tutkimuslaitoksia, julkisia toimijoita ja muita sähköisen liikenteen kehityksestä kiinnostuneita toimijoita omalla asiantuntijuudellaan. Hankkeen päärahoittajan Sähkötekniikan ja energiatehokkuuden edistämiskeskuksen (STEK) lisäksi sitä rahoittavat useat alan keskeiset toimijat, kertoo hanketta koordinoivan Korkia Consulting Oy:n Executive Chairman Martti Malmivirta.

Liikenne on merkittävä CO2-päästöjen aiheuttaja ja liikenteen sähköistyminen on avaintoimenpide päästöjen vähentämisessä. Sähköautoilla onkin merkittävä rooli autoilun ja liikkumisen tulevaisuudessa. –Uusien teknologioiden käyttöönotto ja laajamittainen yleistyminen on usein hidasta. Luotettavan ja puolueettoman viestinnän ja neuvonnan avulla kynnystä käyttöönottoon madalletaan ja samalla vauhditetaan kestävää kehitystä edistävien ratkaisujen yleistymistä. Tästä Motivassa on kokemusta muun muassa aurinkosähköjärjestelmien hankintaan liittyvässä neuvonnassa, johtava asiantuntija Jaakko Ketomäki valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva Oy:stä kertoo.

Arjen älykäs sähköautoilu -hankkeessa mukana olevat toimijat: ABB Oy, Aidon Oy, ALD Automotive, Alfen Elkamo Oy, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus, Autoalan Keskusliitto ry, Autoalan Tiedotuskeskus, Autotuojat ja -teollisuus ry, EMabler Oy, Energiateollisuus ry, Ensto Finland Oy, Helen, ITS Finland ry, Kempower Oy, Korkia Consulting Oy, LUT-yliopisto, LeasePlan Finland Oy, Motiva Services Oy, Onninen Oy, Parkkisähkö Oy, Plugit Finland Oy, Raecom Oy, S-ryhmä, Suomen Autokierrätys Oy, Suomen Kiinteistöliitto ry, Sähköautoilijat ry, Sähköinen liikenne ry, Tampereen yliopisto, Veho Oy Ab, Virta, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Tmi Vesa Linja-Aho, Wapice Oy.

Lisätietoja:
Korkia Consulting Oy: Martti Malmivirta, Executive Chairman, 040 555 4720, martti.malmivirta@korkia.fi
Sähköinen liikenne ry: Heikki Karsimus, toimitusjohtaja, 040 564 9020, heikki.karsimus@teknologiateollisuus.fi
Motiva Services Oy: Jaakko Ketomäki, johtava asiantuntija, 050 300 0119, jaakko.ketomaki@motiva.fi