Vaarallisia kemikaaleja käsittelevien ja varastoivien laitosten, maakaasu-, biokaasu ja LNG-kohteiden, kattilalaitosten, painelaitteiden ja sähkölaitteistojen turvallisuus on varmistettava myös poikkeusoloissa, kuten koronaepidemian aikana tai mahdollisissa lomautustilanteissa. Käytönvalvojien tai muiden tärkeiden vastuuhenkilöiden sairastumiset tai lomautukset sekä laitteistojen ja järjestelmien määräaikaistarkastusten tai vuosihuoltojen siirtyminen ovat turvallisuusriskejä, joihin toiminnanharjoittajan on varauduttava. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ohjeistusta aiheesta on koottu verkkosivuille.

Tukesille on tullut paljon kyselyitä siitä, miten valvontakohteinamme olevien laitosten ja laitteistojen turvallisuus hoidetaan poikkeusoloissa. Tukesin verkkosivuille on koottu lainsäädännön velvoitteita, jotka määrittelevät toiminnanharjoittajan vastuita ja käytönvalvojien tehtäviä.

Lomautusten ja tuotantoseisokkien yhteydessä laitosten henkilömäärä usein vähenee, mutta suuri osa järjestelmistä jää toimimaan. Myös tällaisissa tilanteissa laitteiden turvalliselle käytölle asetetut mininimivaatimukset on otettava huomioon toiminnan keskeytyksen aikana.

Laitoksilla tulee olla suunnitelmat ja toimintaohjeet myös poikkeustilanteita varten. Laitoksen turvallinen käyttö ja kunnossapito edellyttävät riittävästi ammattitaitoista henkilöstöä sekä käytöstä ja turvallisuudesta vastaavia henkilöitä. Yritysjohdon vastuulla on varmistua siitä, että vastuuhenkilöillä on riittävät edellytykset huolehtia heille määrätyistä tehtävistä ja turvallisuusvelvoitteista.

Laitosten ja laitteistojen turvalliseen käyttöön liittyvät myös olennaisesti tarkastus- ja testauslaitosten tekemät määräaikaistarkastukset ja vuosihuollot. Tarkastuslaitokset hoitavat määräaikaistarkastuksia, arviointeja ja testauksia myös poikkeusoloissa, jotta turvallisuuden kannalta kriittisten laitosten ja laitteistojen käyttö on teknisesti turvallista.

Aiheita koskevia kysymyksiä voi lähettää tänne

Lisätietoja:
Johtaja Kirsi Levä, p. 029 5052 162, etunimi.sukunimi@tukes.fi

Lisätietoja sivustolta: Laitosten ja laitteistojen turvallisuus poikkeusoloissa
Sivustolla mm ohjeistus ”Sähkö- ja käyttötöiden sähköturvallisuus poikkeusoloissa”