Hakijaorganisaation virallinen nimi: Tekniikan museon säätiö
Katuosoite: Viikintie 1
Postinumero: 00560
Postitoimipaikka: Helsinki
Etunimi: Marjo
Sukunimi: Mikkola
Toiminimike: Museonjohtaja
Sähköposti: marjo.mikkola@tekniikanmuseo.fi
Puhelinnumero: +358 50 375 5687
Sisältöä kuvaava nimi: Kummituksen keksintökoje -näyttely (ent. Pienten paja) ja sähköiset oppimateriaalit esi- ja alkuopetukseen
Alkamispäivämäärä (pp.kk.vvvv): 1.5.2018
Päättymispäivä: 31.12.2019
Projektin tavoite: Hankkeessa toteutetaan Tekniikan museoon lapsille oma tekniikan osaamista vahvistava oppimisympäristö (näyttely) ja julkaistaan oppimisympäristön sisältöjä sähköön soveltava, valtakunnallisesti käytettävissä oleva oppimateriaali. Kummituksen keksintökoje -näyttelyn (aiemmin työnimeltään Pienten paja) ja näyttelyn sisältöjä sähköön soveltavien oppimateriaalien ensisijainen kohderyhmä on esi- ja alkuopetusikäiset lapset ja heidän opettajansa. Oppimateriaali mahdollistaa näyttelyn sisältöjen käsittelyn erityisesti sähkön näkökulmasta myös ilman museokäyntiä ja antaa menetelmiä ja ideoita esi- ja alkuopetuksen opettajille ja ohjaajille kouluun, kerhoon ja päiväkotiin.


Projektin tavoitteena on vahvistaa lasten kiinnostusta tekniikkaan ja lisätä ymmärrystä sähköstä ja muista tekniikan ilmiöistä. Se myös kannustaa lapsia luovaan ajatteluun ja luo valmiuksia käsitteelliselle ja tieteelliselle ajattelulle tehden tunnetuksi suomalaisia tekniikan alan keksintöjä ja tuoden näkyväksi lasten oman luovuuden ja keksijyyden. Projektissa tuotettavat oppimateriaalit soveltavat oppimisympäristön tarinaa ja sisältöjä sähköön liittyviin teemoihin ja mahdollistavat sisältöjen käsittelyn myös käymättä Tekniikan museossa.

Näyttely ja oppimismateriaalit perustuvat lapsilähtöisiin menetelmiin, kuten tutkimiseen, kokeilemiseen, lajitteluun, luokitteluun ja lapsen omaan oivallukseen. Menetelmät on sidottu muutoksen, tutun ja tuntemattoman sekä käytön ja kierrätyksen teemoihin. Materiaaleja voi käyttää syventämään näyttelykokemusta tai sellaisenaan sähköteeman käsittelyyn.

Projektin vaiheet/osaprojektit: Projektin lopputuloksena rakennetaan näyttely Tekniikan museoon ja julkaistaan sähköinen oppimateriaali. Näyttely aukeaa yleisölle 9.11.2019 ja materiaalit ovat valmiita vuoden 2019 lopussa. Alkuvuodesta 2019 aloitetaan oppimateriaalin suunnittelu ja suunnitellaan näyttelyrakenteet, vuorovaikutteiset kohteet ja suunnitellaan näyttelygrafiikat. Kevätkesällä alkaa sisällöntuotanto: oppimateriaalin tekstit kirjoitetaan kesän aikana ja näyttelyesineet käsitellään ja konservoidaan. Syksyllä oppimateriaalien tekstit käännetään, oppimateriaalit kuvitetaan ja taitetaan ja näyttely rakennetaan. Näyttely avataan yleisölle marraskuussa ja oppimateriaalit ovat valmiita julkaistaviksi vuodenvaihteessa.


Projekti on alkanut keväällä 2018.

Miten projekti edistää STEKin painopistealueisiin liittyviä tiedon tarpeita?: Näyttely ja sen sisältöjä valtakunnallisesti levittävä oppimateriaali rohkaisevat varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen opettajia sähkön ja muiden tekniikan teemojen pariin ja tuottavat uuden opetussuunnitelman sisältöjä tukevia menetelmiä toteuttaa teknologiakasvatusta osana muita opetussisältöjä. Näyttely ja oppimateriaalit edistävät etenkin sähkön turvallista ja luotettavaa käyttöä tutustuttamalla lapset sähköön ilmiönä ja sähkön käyttöön. Näyttelyssä esillä ja lasten tutkittavana on eriaikaisia kodin laitteita, jotka havainnollistavat sähkön mukanaan tuoman muutoksen arjessa. Sähkön tuomaa muutosta arkeen pohditaan valaistuksen, viestinnän, siivoamisen, liikenteen ja kaupunkiympäristön näkökulmista. Oppimateriaaleissa näyttelyn sähköön liittyviä teemoja syvennetään ja sovelletaan lapsilähtöisten tehtävien ja menetelmien kautta.
Mahdolliset hyödyntämistavat ja hyödyntäjäyritykset/toimialat:: Projektissa syntyy esi- ja alkuopetusikäisille oma teknologia- ja innovaatiokasvatuksen oppimisympäristö. Tekniikan museon kävijöistä suuri osa on perheitä ja koululaisia ja näyttelyn myötä heidän lukumääränsä tulee kasvamaan. Tavoitteena on vuosien 2019–2024 aikana näyttelyllä tavoittaa 100 000 alle 10-vuotiasta kävijää. Päiväkotiryhmät ja koululuokat pääsevät ilmaiseksi Tekniikan museoon.


Oppimateriaalit levittävät näyttelyn menetelmiä ja sisältöteemoja valtakunnallisesti museon seinien ulkopuolelle. Oppimateriaali mahdollistaa näyttelyn sisältöjen käsittelyn myös ilman museokäyntiä ja antaa menetelmiä ja ideoita esi- ja alkuopetuksen opettajille ja ohjaajille kouluun, kerhoon ja päiväkotiin.

Projektin kohderyhmiä ovat yhtäältä alle 10-vuotiaat lapset, mutta erityisesti myös esi- ja alkuopetuksen sekä varhaiskasvatuksen opettajat sekä erilaiset kerhojen ohjaajat. Projekti kannustaa opettajia ja ohjaajia tekniikan ja sähkön tutkimisen pariin lapsilähtöisellä tavalla ja lisää lasten kiinnostusta tekniikkaa ja sähköä kohtaan.

Tuloksista tiedottaminen ja tekijänoikeuksien käsittelytapa: Kummituksen keksintökoje -oppimisympäristö aukeaa Tekniikan museossa marraskuussa 2019 ja se on käytettävissä ainakin vuoteen 2024. Oppimateriaali julkaistaan sähköisesti niin, että se on käytössä vuoden 2020 alusta. Näyttelystä ja sitä tukevista materiaaleista viestitään opettajille sosiaalisessa mediassa, museon omien postituslistojen kautta ja järjestämällä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opettajille suunnattuja tilaisuuksia. Näyttelystä ja oppimateriaaleista kerrotaan myös museo- ja kasvatusalan seminaareissa ja koulutuksissa valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti.


Tekijänoikeudet näyttelysisältöihin ovat Tekniikan museolla ja tuotantoon osallistuneilla yrityksillä. STEK saa soveltuvin osin julkaisu- ja käyttöoikeudet näyttelyn sähköteemoihin liittyviin sisältöihin. Oppimateriaalien tekijänoikeudet ovat Tekniikan museolla ja STEK saa julkaisu- ja käyttöoikeudet materiaaleihin.

Yhteiskunnalliset ja välilliset vaikutukset: Luo monipuolisia ja moniaistisia menetelmiä hyödyntävän oppimisympäristön, jossa yhdistyvät tekniikka, tiede ja taide, lasten oman tietämyksen arvostaminen ja mielikuvituksen sekä leikin hyödyntäminen, yksilöllisen kuin yhteisöllisen osallistumisen mahdollistuminen ja arkisen ajattelun yhdistäminen tieteelliseen ajatteluun.


Rohkaisee ja antaa uuden opetussuunnitelman sisältöjä tukevia menetelmiä esi- ja alkuopetuksen opettajille, varhaiskasvattajille ja kerhojen ohjaajille toteuttaa teknologiakasvatusta luontevana osana muita opetussisältöjä.

Vahvistaa lasten omaa luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä ja kannustaa tutkimaan ja kokeilemaan.

Lisää lasten kiinnostusta tekniikkaan ja sähköön ja ymmärrystä tekniikan ja sähkön eri ilmiöistä.

Laajentaa Tekniikan museon kohderyhmiä lapsiin ja perheisiin ja kasvattaa museon kävijämääriä sekä verkossa julkaistavan materiaalin ansiosta edistää museon sähköteemaan liittyvien sisältöjen saavutettavuutta valtakunnallisesti.

Ensimmäinen vuosi: 2018
Toinen vuosi: 2019
Yleiskustannukset: 1000
Aineet ja tarvikkeet: 2000
Ostettavat palvelut: 277500
Muut kustannukset: 3000
Oman työn osuus hlösivukustannuksineen: 50000
Oman työn osuus hlösivukustannuksineen: 93000
STEK ry:ltä haettu rahoitus: 36 000
Rahoittaja1: Suomen Kulttuurirahasto
Rahoittaja2: Jane ja Aatos Erkon säätiö
Rahoittaja3: Muut säätiöt, rahastot ja yritykset
Rahoittaja4: STEK
Rahoittaja5: Muut säätiöt, rahastot ja yritykset
Rahoittaja6: Museon omarahoitusosuus
Rahoituslaji1: Yksityinen rahoitus
Rahoituslaji2: Yksityinen rahoitus
Rahoituslaji3: Yksityinen rahoitus
Rahoituslaji4: Yksityinen rahoitus
Rahoituslaji5: Yksityinen rahoitus
Rahoituslaji6: Omarahoitus
Summa1: 100000
Summa2: 100000
Summa3: 30500
Summa4: 10000
Summa5: 40000
Summa6: 110000
Päätöstilanne1: Rahoituspäätös olemassa
Päätöstilanne2: Rahoituspäätös olemassa
Päätöstilanne3: Rahoituspäätös olemassa
Päätöstilanne4: Rahoituspäätös olemassa
Päätöstilanne5: Neuvottelut käynnissä
Päätöstilanne6: Rahoituspäätös olemassa
Kustannusarvion loppusumma: 426500
Tyypp1: Laitteet/materiaalit
Tyyppi2: Laitteet/materiaalit
Liittyykö hakemus muuhun tutkimus/rahoituskokonaisuuteen?: Ei
Lisää tiedostot tähän: Hankesuunnitelma-Keksintökoje-2019.pdf
Näyttelysuunnitelma-Keksintökoje-14.3.2019.pdf
Rakennekuvat-Keksintökoje-slim.pdf
Sähköposti: johanna.vahapesola@tekniikanmuseo.fi
Olen lukenut rekisteriselosteen: Tarkistettu