Säännöt


Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Sähköturvallisuuden edistämiskeskus STEK ry ja sen kotipaikka on Helsinki.


Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia sähköturvallisuuden ja siihen läheisesti liittyvien tehtäväalueiden edistämiseksi ja kehittämiseksi maassamme.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa ja kehittää sähköturvallisuutta maassamme, tekee aloitteita sähköturvallisuustason parantamiseksi, järjestää kampanjoita sähköturvallisuuden puolesta sekä tukee apurahoin erityisesti sähköalan standardisointi- ja muuta ohjeistotyötä, energiansäästöä, toimialan ympäristökysymysten
selvittämistä ja kansainvälistymistä sekä koulutus- ja tutkimustyötä.

Yhdistyksen tehtäviin ei kuulu elinkeino- tai työmarkkinapoliittinen edunvalvonta.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen edun hankkiminen toiminnassaan siihen osallisille.

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa osakkeita ja muita arvopapereita ja hallita ja omistaa kiinteistöjä.


Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä valtakunnallisesti merkittäviä oikeuskelpoisia yhdistyksiä, jotka edustavat sähkö- ja elektroniikka-alalla toimivia liikeyrityksiä tai ammattiryhmiä. Jäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Ne, jotka ovat jäseniä näiden sääntöjen voimaantullessa, säilyttävät kuitenkin saavutetut jäsenoikeutensa.

Yhdistyksen hallituksella on oikeus erottaa jäsen, jos jäsen on
1) Jättänyt maksamatta jäsenmaksun
2) Menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä
3) Ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kuusi (6) varsinaista jäsentä. Kullakin hallituksen jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi päteviä ovat sähköinsinöörejä, sähkötarvikekauppaa, sähköteknikoita, sähköurakoitsijoita, sähkönjakelulaitoksia, sähkösuunnittelijoita, sähköalan työntekijöitä, sähköteollisuutta tai muuta teknisen tarkastuksen ja turvallisuuden piiriin kuuluvaa teollisuutta, pelastusalaa, puhelinlaitoksia ja kiinteistöalaa edustavat henkilöt, ellei yhdistyksen kokous toisin päätä.

Hallituksessa voi olla sähkönjakelulaitoksia, sähköteollisuutta tai muuta teknisen tarkastuksen ja turvallisuuden piiriin kuuluvaa teollisuutta, sähköurakoitsijoita, sähkötukkukauppaa tai alan maahantuontia ja sähköalan työntekijöitä edustavia henkilöitä jokaisesta edellä mainitusta viidestä ryhmästä enintään yksi varsinainen jäsen henkilökohtaisine varajäsenineen. Mikäli sähkönjakelulaitoksia, sähköteollisuutta tai muuta teknisen tarkastuksen ja turvallisuuden piiriin kuuluvaa teollisuutta, sähköurakoitsijoita, sähkötukkukauppaa tai alan maahantuontia
tai sähköalan työntekijöitä edustavien henkilöiden valinnasta ei olla yksimielisiä, ratkaistaan asia äänestysmenettelyllä. Vaalissa tulee valituksi se, joka saa enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan, päätökseksi tulee se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.

Hallituksessa voi olla sähköinsinöörejä, sähkösuunnittelijoita, sähköteknikoita, pelastusalaa, puhelinlaitoksia ja kiinteistöalaa edustavien henkilöiden piiristä vähintään yksi jäsen henkilökohtaisine varajäsenineen. Mikäli sähköinsinöörejä, sähkösuunnittelijoita, sähköteknikoita, pelastusalaa, puhelinlaitoksia ja kiinteistöalaa edustavien henkilöiden valinnasta ei olla yksimielisiä, ratkaistaan asia äänestysmenettelyllä.

Hallituksen jäsenet valitsee syyskokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä nimeää yhdistyksen asiamiehen. Hallituksen tulee valita puheenjohtajansa siten, että
kaikki ryhmät, joilla on hallituksessa edustajansa, tulevat kahden vuoden jaksoissa tasapuolisesti otetuiksi huomioon puheenjohtajavaalissa.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään neljä (4) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja heidän joukossaan, on läsnä.


Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai asiamies kumpikin yksin.


Tilit ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi.

Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan on annettava kirjallinen lausuntonsa
hallitukselle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

Yhdistyksen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan toimikausi on kalenterivuosi.


Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle.


Yhdistysten kokoukset

Yhdistyksellä on kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous viimeistään huhtikuussa ja syyskokous viimeistään syys-marraskuussa. Hallitus määrää kokousten ajan ja paikan.

Ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten
kirjallisesti pyytää. Kokous on kutsuttava viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.

Jokaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi (1) ääni.


Varsinaisten kokousten työjärjestykset

Kevätkokouksessa ovat esillä seuraavat asiat:
1) Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen
2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, joka kutsuu sihteerin
3) Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina
4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5) Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto
6) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
7) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
8) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat

Syyskokouksessa ovat esillä seuraavat asiat:
1) Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen
2) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, joka kutsuu sihteerin
3) Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina
4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5) Valitaan hallituksen jäsenet
6) Valitaan KHT-tilintarkastaja ja hänelle varamies
7) Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista ja kulujen korvaamisesta
8) Päätetään seuraavan kalenterivuoden liittymis- ja jäsenmaksut
9) Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
10) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat.

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kevätkokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle helmikuun 1 päivään mennessä.

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen syyskokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle syyskuun 1 päivään mennessä.

10§
Yhdistyksen varojen hankinta

Yhdistyksen varat on sijoitettava tuottavasti ja turvaavasti. Yhdistyksen varoja saadaan käyttää pääsääntöisesti nettotuottojen puitteissa.

Yhdistys hallinnoi omien varojensa ohella omana rahastonaan Sähköturvallisuuden
Tukirahastoa (ml. Matti Tuurin rahasto) tämän rahaston sääntöjen ja Sähköturvallisuuden
Tuki ry:n kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti.

11§
Sääntöjen muuttaminen, pääoman alentaminen ja yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen sääntöjen muuttamiseen samoin kuin pääoman alentamiseen vaaditaan, että päätös tehdään yhdistyksen kokouksessa vähintään kahdella kolmasosalla annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että päätös tehdään vähintään kahdella kolmasosalla annetuista äänistä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden välinen aika on vähintään kuukausi.

Yhdistyksen purkautuessa jälkimmäinen purkamisesta päättävä kokous päättää sen mahdollisesti jäljellä olevien varojen käyttämisestä 2§:ssä todetun yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen.