Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n organisoimassa hankkeessa jalkautettiin sähkö-, työ – ja sähkötyöturvallisuuden toimintaohje kaikkiin Suomen ammatillisiin oppilaitoksiin. Ohje on luotu jo 2013, ja sen tavoitteena on, että jokainen sähköalan ammatillisen koulutuksen järjestäjä laatii oman toimintaohjeen asiat sisältävän asiakirjan.

Projektin tavoitteena oli valmistaa materiaali ja kouluttaa sähköalan koulutuksessa mukana ja vastuussa olevat henkilöt käyttämään sitä niin, että voidaan varmentaa sähköalojen opiskelijoiden lain mukainen turvallinen ja muita vaarantamaton toiminta ammatillisen koulutuksen oppimisympäristössä.

Kohderyhmänä olivat ensisijaisesti 2.asteen sähköalojen ammatillista koulutusta antavat opettajat ja kouluttajat, sekä ne henkilöt, jotka vastaavat sähkötyö- ja sähköturvallisuusasioista tai jotka joutuvat niiden kanssa tekemisiin koulutuksen toteutuksessa. Koulutukseen osallistuminen oli mahdollista myös korkeakoulujen ja yliopistojen vastaaville tahoille sekä sähköaloille kouluttautuvilla opettajakoulutuksessa olevilla henkilöillä.

Konkreettisina tuloksina tavoitellaan tilannetta, jossa opiskelijan turvallinen työskentely kaikissa oppimistilanteissa on turvattu. Kaikki sähkötyö- ja sähköturvallisuusympäristössä opiskelijarajapinnassa olevat henkilöt ovat tietoisia keinoista ja menetelmistä, joilla tavoitetila saavutetaan. Henkilöillä on riittävä osaaminen ja tietotaito selviytyäkseen alan muuttuvissa tilanteissa, ja  taito ja keinot kehittää toimintaa entistä turvallisempaan suuntaan. Tavat ja koulutuskäytännöt kehittyvät yhtenäisiksi koko Suomessa, ohjaten työelämän hyviä käytäntöjä entistä turvallisempaan suuntaan. Tulokset auttavat eri oppilaitoksia huomioimaan turvallisuusnäkökohdat laatujärjestelmissään ja kehittämään niitä edelleen.

Lisäksi projektin tarkoituksena oli myös osoittaa, miten keskinäisellä eri tahojen välisellä yhteistyöllä on saavutettavissa jotain suurempaa, kuin mitä yksittäisenä toimijana on mahdollista toteuttaa.

Lisätietoja:
Arto Saastamoinen
järjestöpäällikkö
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry

Mukana hankkeessa olivat:
OAJ
Omnian ammattiopisto
OPH
Etelä-Karjalan ammattiopisto/TKKO
Kouvolan seudun ammattiopisto
Tampereen aikuiskoulutuskeskus
Tampereen seudun ammattiopisto / Tredu
Saimaan ammattiopisto, SAMPO
SETI
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL
Tampereen aikuiskoulutuskeskus
Tampereen seudun ammattiopisto / Tredu

Katso myös

– Sähkö-, työ- ja sähkötyöturvallisuuden toimintaohje 2013