Roadmap 2025-hanke kartoitti sähkön tulevaisuudennäkymiä

Kansallinen Roadmap 2025 -hanke loi sähköverkkoliiketoiminnan ja sähkökaupan kehityspolun vuosille 2015–2025 sekä vuoteen 2035 ulottuvan yhteisen vision.

Toimiala on voimakkaassa murroksessa. Lainsäädännön edellyttämä verkkojen luotettavuuden parantaminen jatkuu ja edellyttää muutoksia primääriverkoissa käytettävään teknologiaan. Fossiilisista polttoaineista luopuminen puolestaan vaikuttaa energian tuotantoon. Erittäin suuri vaikutus koko järjestelmään aiheutuu sääriippuvan sähköntuotannon, tuuli- ja aurinkovoiman tuetusta lisääntymisestä sähkömarkkinoilla. Ohjaamaton tuotanto aiheuttaa haasteita sähkön markkinahinnan kehitykseen ja sitä kautta muiden voimalaitosten kannattavuuteen, mikä voi johtaa ohjattavan tuotantokapasiteetin riittämättömyyteen. Toinen merkittävä haaste syntyy tehotasapainon hallintaan ohjaamattoman tuotannon vaihdellessa voimakkaasti.

Edellä mainitut haasteet ovat ratkaistavissa teknologisen kehityksen tarjoamien vaihtoehtojen ja sähkömarkkinoiden suunnittelun avulla. Liiketoimintamallien ja regulaation kehittäminen mahdollistaa järjestelmän osapuolten tehokkaan ja kannattavan toiminnan. Toimintavarma, kilpailukykyinen ja kestävää kehitystä palveleva järjestelmä saavutetaan vahvan siirtoverkon, ulkomaanyhteyksien, automaation, kaapeloinnin, ohjattavan kulutuksen, energiavarastojen ja uusiutuvan energian avulla. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää sekä primääriverkon teknologian kehityksen että ICT:n soveltamisen tukemista yhteistyöllä, rahoitusohjelmilla ja lainsäädännöllä. Joustavan järjestelmän pilotoinnit kotimaassa luovat edellytyksiä suomalaisen teknologiateollisuuden kilpailukyvyn paranemiselle.

Hankkeessa kehitetty tiekartta joustavaan järjestelmään muodostuu neljästä pääalueesta, jotka kaikki tukevat aktiivisten resurssien hallintaa älykkäässä järjestelmässä ja ottavat huomioon myös kriisivalmiuden.

Nämä alueet ovat seuraavat:
• Markkina- ja liiketoimintamallit, palvelut ja regulaatio
• Pientuotanto, kysynnänjousto, energian varastointi ja asiakasrajapinta
• Verkkoteknologiset järjestelmäratkaisut
• Digitalisaatio, automaatio ja tiedonhallinta.

Koordinoitua kehitystoimintaa varten hanke kehitti suuren joukon tutkimus- ja kehityshankkeiden aihioita. Hanke tuotti myös vaihtoehtoisia skenaarioita ja luettelon tulevaisuuteen liittyvistä epävarmuustekijöistä sekä moniulotteisen vaikutusanalyysin muutostekijöiden vaikutuksesta talouteen, käyttövarmuuteen ja yhteiskuntaan.

Roadmap 2025 -hankkeen toteuttajana toimii Merinova Oy yhdessä Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Vaasan yliopiston, alan keskeisten toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Hankkeen rahoittajina toimivat ST-pooli, STEK ry sekä laaja yritysjoukko.

Katso myös 

– Hankkeen oma sivusto
– Energyvaasa.vaasanseutu.fi/roadmap-2025
– Facebook.com/roadmap2025
– LinkedIn-ryhmä Roadmap 2025