Opintojen sisältöinä Metropoliassa ovat valo-, ääni- ja av-tekniikan sekä näyttämömekaniikan järjestelmät. Erityinen painotus on erilaisten esitysrakenteiden tuntemuksessa ja toimintaympäristön turvallisuudessa. Tämän rinnalla esitystekniikan korkeakoulutetuilta edellytetään luovuutta ratkaista uusien esitysmuotojen ja tuotantomallien asettamat haasteet.

Opiskelijoiden ammatillista verkostoa ja työelämäkontakteja kasvatetaan aivan ensimmäisistä orientoivista opinnoista lähtien. Opetussuunnitelma perustuu projektioppimiseen aidoissa teatteritalojen ja tapahtumatuotantojen ympäristöissä. Kun opiskelijat ovat produktioissa usein hajallaan eri puolilla maata, opetusmateriaalin tuottaminen verkkoon on ainoa keino mahdollistaa teoriaopintojen sujuvuus ajasta ja paikasta riippumatta.

Metropolian esitystekniikan lehtori Mikko Pirinen sai muutama vuosi sitten merkittävän apurahan STEK:iltä sähkötekniikan ja -turvallisuuden verkko-opiskelumateriaalin tuottamiseen. Tutkinto-ohjelmassa oli koettu suurena ongelmana, ettei näitä osa-alueita voinut opiskella nimenomaan teatterin, viihde- tai av-tuotannon näkökulmasta. Luovan ja taiteellisen päämääränsä − ja usein ajallisesti väliaikaisen luonteensa ansiosta − teattereiden, massatapahtumien, tv:n ja elokuvan tuotantoympäristöt asettavat sähkötekniikalle hyvin erilaiset vaatimukset kuin esimerkiksi teollisuus. Lainsäädäntö ja turvallisuusmääräykset monilla osa-alueilla on kuitenkin laadittu suurten teollisten alojen tarpeisiin ja käyttöympäristöön.

”Teattereissa käytetään monimutkaisia ja vaativia sähköjärjestelmiä, joiden hallinta edellyttää monipuolista osaamista niin suunnittelijoilta, asentajilta kuin käyttäjiltäkin”, korostaa Mikko Pirinen alansa erityispiirteitä. ”Oli tavattoman tärkeätä, että apurahan ansiosta meillä pystyttiin toteuttamaan kaksiosainen alan perusteoksen kaltainen verkko-opetusmateriaali:

1. Esitystekniikan sähkötekniikka, jossa perehdytään kattavasti sähkön olemukseen, sähkön kanssa työskenneltäessä käytettäviin suureisiin ja yksiköihin, virtapiirien rakenteeseen ja komponentteihin sekä kolmivaiheiseen vaihtovirtaan. Lisäksi tutustutaan häiriöihin, himmentimiin sekä esimerkkien avulla valaistusjärjestelmien sähköistyksen suunnittelun perusperiaatteisiin. Sähköturvallisuuden osiossa perehdytään sähkön aiheuttamiin vaaroihin ja niiltä suojautumiseen sekä toimintaan vahinkotilanteissa. Tämän materiaalin on toimittanut Mikko Pirinen ja toimitus- ja oikoluentatyöhön ovat osallistuneet Ryhmäteatterin tekninen johtaja Tomi Tirranen, Kiasman näyttelytekniikan projektipäällikkö, Harri Toivonen sekä Jyrki Sinisalo ja sähkötekniikan lehtori Tapio Kallasjoki Metropoliasta.
Linkki verkkomateriaaliin (käyttäjätunnus: lee128, salasana: brightpink).

2. Esittävän taiteen valaistusteknologia Luminaari, jonka sisältönä ovat valon fysikaaliset ominaisuudet, valonlähteet ja valontuotantotavat, teatterivalaisimet, valonheittimet, liikkuvat heittimet, valopöydät ja valonohjauksen periaatteet sekä turvallisuusprotokollat. Materiaalin on laatinut Mikko Pirinen.
Linkki verkkomateriaaliin (käyttäjätunnus: lee128, salasana: brightpink).

Verkkototeutus on osoittautunut koko esitys- ja teatteritekniikan alan keskeiseksi oppimateriaaliksi, jonka hyödynnettävyys on suuri juuri siksi, että siihen perehtyminen ja sen käyttö oppimisessa ei ole sidottu aikaan ja paikkaan. Materiaali on käytössä, paitsi Metropolian omissa koulutusohjelmissa ammattikorkeakoulututkintoa suorittavilla, myös osana av-alan ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon sekä teatterialan ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon sähköturvallisuuden opetusta.

Tarve suurien tapahtumien ja teattereiden esitystekniikan rakentamiselle ja jatkuvalle kehittymiselle on todella suuri ja alan ammattilaisten osaamistasoa pyritään nostamaan sekä tutkinto- ja täydennyskoulutuksella että erilaisilla uusilla tapaamisfoorumeilla. Alan ammattimaistuminen edellyttää myös tutkittua tietoa ja huolellisesti, pätevien opettajien avulla laadittua oppimateriaalia, jota päivitetään jatkuvasti alan kehityksen mukaisesti.

Materiaalin viimeisin päivitys on tehty 2015.