Hakuohjeet

Rahoituksen tarkoitus

STEK myöntää sääntöjensä 2 §:n mukaisen tarkoituksensa toteuttamiseksi yhteisöille ja yksityisille kansalaisille rahoitusta STEKin painopistealueiden – sähkön turvallisen ja luotettavan käytön, energiatehokkaiden sähköistysjärjestelmien ja älykkään sähkön käytön – edistämiseen. Hankkeiden tulee olla yleishyödyllisiä eli niiden tulosten tulee olla vapaasti kaikkien hyödynnettävissä.

Rahoitusta haettaessa tehtävä selvitys

Rahoitusta haetaan STEK:n nettisivuilla olevalla hakemuslomakkeella sähköisesti. Hakijan tulee antaa kaikki hakemuslomakkeella määritellyt tiedot. Jos hanke toteutetaan usean osapuolen yhteistyönä, hakijan on annettava selvitys muiden osapuolten osuudesta hankkeen toteuttamisessa ja kustannuksissa. Hankkeessa mukana olevat ulkopuoliset palveluntuottajat tai tekijät on selvityksessä mainittava nimeltä. Oman työn osuus eritellään hakemuksessa. Hakemuksessa on myös ilmoitettava, mistä muualta on vastaavana aikana samaan kohteeseen haettu ja/tai myönnetty rahoitusta.

Haettavan rahoituksen määrä

STEKin myöntämän rahoituksen suuruus voi poikkeustapauksia lukuun ottamatta olla korkeintaan 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Mikäli hakija on arvonlisäverovelvollinen, tulee STEKiltä haettuun summaan sisällyttää arvonlisäveron osuus.

Julkaisu- ja käyttöoikeudet

Saaja sitoutuu antamaan STEK:lle julkaisu- ja käyttöoikeudet hankkeessa tuotettuun aineistoon, ellei erityisestä syystä toisin sovita. Myytäväksi tarkoitettujen julkaisujen kuten esim. oppikirjojen osalta STEK:lle annetaan oikeus julkaista aineisto verkkosivuillaan kuuden kuukauden kuluttua julkaisun valmistumisesta.

Rahoituksen jako ja aikataulu

STEK:n hallitus päättää hankerahoitusten jaosta asiantuntijaryhmän tekemän esityksen pohjalta. Hakemuksen tiedot säilyvät luottamuksellisina. STEK voi pyytää hakijalta myös lisäselvityksiä hankkeen rahoitukseen tai toteutukseen liittyen, tai myöntää rahoituksen ehdollisena. Päätökset pyritään tekemään kahden kuukauden kuluessa hakuajan umpeutumisesta. Hakija saa tiedon päätöksestä kirjallisesti.

Hankkeen viestintä

Rahoituksen saajan tulee sopia STEK:n kanssa hankkeen viestinnästä, ja toimittaa STEK:n pyynnöstä hankkeen viestintäsuunnitelma. Rahoituksen saajan on ilmoitettava lopputuloksen hyödyntämis- ja julkistamisvaiheissa STEK hankkeen tukijana.

Sopimus rahoituksen saajan kanssa ja rahoituksen maksaminen

Myönnetyistä hankerahoituksista laaditaan sopimus. Tätä varten rahoituksen saajan tulee pyydettäessä esittää esim. tilaajavastuurekisterin mukaiset tiedot tai muu vastaava selvitys yrityksestä tai yhteisöstä, sen suoritetuista vastuista ja velvollisuuksista sekä nimenkirjoitusoikeudesta.

Selvitys rahoituksen käytöstä ja loppuraportti

Rahoituksen saajan tulee antaa projektin tai hankkeen päätyttyä selvitys myönnetyn rahoituksen käytöstä kustannuslaskelmineen. Kun selvitys on hyväksytty, rahoitus maksetaan saajan esittämää laskua vastaan.  Rahoituksen saaja on lisäksi velvollinen antamaan tarvittaessa hankkeen edistymisestä ja kustannusarvion toteutumisesta väliraportteja sovituin aikavälein. Aikataulun muutoksista on sovittava STEK:n kanssa, muussa tapauksessa rahoitus voidaan myöhästymistapauksissa jättää maksamatta.