Sähköinen liikenne kasvaa Suomessa kovaa tahtia. STEK ry:n mukaan merkittäviä hidasteita on kuitenkin yhä olemassa. Näihin ongelmiin etsittiin vastauksia alkuvuodesta toteutetulla arvoverkkoanalyysilla.

Sähköisen liikenteen kasvu edistää merkittävästi fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämistä ja pienentää samalla monia muitakin liikenteen aiheuttamia haittoja.
– Muutoksen vauhdittaminen edellyttää uudenlaisia toimintamalleja ja useiden eri osapuolten tiivistä ja koordinoitua yhteistyötä, toteaa STEKin toimitusjohtaja Timo Kekkonen.

STEK ry teetti keväällä 2017 Gaia Consultingilla selvityksen sähköisen liikenteen kasvun esteistä Suomessa. Tuolloin merkittävimmiksi hidasteiksi tunnistettiin latauspisteverkoston ja liiketoimintamallien kehittymättömyys. Osapuolet totesivat samalla, että konkreettisten ratkaisujen löytäminen edellyttää eri toimijoiden roolien ja keskinäisten riippuvuuksien tarkempaa selvittämistä sekä erilaisissa käyttökohteissa havaittujen tarpeiden, toteutusratkaisujen osatekijöiden ja niiden merkittävyyden parempaa ymmärtämistä. -Ymmärtääksemme paremmin, ketkä ovat Suomessa sähköisen liikenteen kasvun kannalta keskeisimpiä toimijoita sekä näiden toimijoiden keskinäisiä suhteita, halusimme selvittää, millainen toimijaverkosto luo edellytykset sähköisen liikenteen yleistymiselle, Kekkonen jatkaa.

Alkuvuodesta 2018 toimijaverkostoa ja sen keskinäisiä suhteita selvitettiin arvoverkkoanalyysissä. Sähköisen liikenteen ja etenkin lataamisen kannalta kriittisiksi kohteiksi kaupunkirakenteessa tunnistettiin kerrostalot, kadunvarsipysäköinti, omakotitalot, liityntäpysäköinti, työpaikkakiinteistöt ja palvelukiinteistöt. Koska suurin osa sähköauton latauksesta tapahtuu kotona, kotilataamismahdollisuudet ovat erityisen kriittisiä sähköisen liikenteen edistämisen näkökulmasta. Toistaiseksi merkittävimmät haasteet taloyhtiöissä liittyvät tietopuutteisiin. Myös päätöksentekojärjestelmä hidastaa kehitystä. Kadunvarsipysäköinnissä latausmahdollisuudet puolestaan vielä pääosin puuttuvat. Työpaikka- ja palvelukiinteistöissä sekä liityntäpysäköinnissä latauspisteiden pieni määrä sekä ratkaisut niiden käyttöasteen ja sähköverkon tasapainotukseen on tunnistettu kehityskohteiksi. Lisäksi lataukseen liittyvien liiketoimintamallien kehittymättömyys on pullonkaula etenkin investointien näkökulmasta.

Arvoverkkoanalyysin aloittamaa kehitystyötä jatketaan ratkaisukiihdyttämöllä, jossa toimijaverkosto syventyy yhteistyöhön poistaakseen jo tunnistettuja esteitä, luodakseen uutta kysyntää ja kannusteita sekä rakentaakseen edellytyksiä sähköisen liikenteen liiketoiminnan kestävälle kasvulle. Ratkaisukiihdyttämössä yhteistyön tuloksena syntyy nopeasti ja tehokkaasti parempia ratkaisuja, joita voidaan parhaassa tapauksessa toteuttaa välittömästi ja siten tukea markkinan kasvua. Ratkaisukiihdyttämöä on tarkoitus pilotoida keväällä 2018 keskittyen ensiksi kerrostalokohteiden haasteisiin. Osallistujat valitaan aihealueen perusteella niin, että lopputuloksena syntyy koko arvoketjun kattava dynaaminen asiantuntija- ja intressiverkosto.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Timo Kekkonen, gsm. 050 5003 214