ionut munteanu kysyi 8 kuukautta sitten
1 vastausta
Asiantuntija Sivun ylläpito vastattu 7 kuukautta sitten

Eri maissa on käytössä erilaisia pistorasiatyyppejä katso https://www.iec.ch/worldplugs/ . Pistorasiat ja pistotulpat eivät kuulu EU:n pienjännitedirektiivin soveltamisalaan, vaan niistä säädetään kansalisessa lainsäädännössä. Sähköturvallisuuslain http://plus.edilex.fi/tukes/fi/lainsaadanto/20161135?toc=1 29 § mukaan Kotitalouskäyttöön tarkoitetun pistotulpan ja -rasian saa asettaa saataville markkinoilla, luovuttaa toiselle tai ottaa käyttöön vain, jos se on Suomessa sovellettavan pistokytkimiä koskevan standardin mukainen.

Suomalainen pistorasioita ja pistotulppia koskeva standardi on SFS 5610 Kotitalouksiin ja vastaaviin käyttöihin tarkoitetut pistokytkimet. Osa 1: Yleiset vaatimukset. Siinä on määritelty Suomessa käytettävät pistorasiatyypit. Suomessa käytettävä sukopistorasiatyyppi on eräs eniten käytetyistä.

Linkin mukainen pistorasia on italialainen erikoismalli sukopistorasiasta, joka on muutettu siten, että siihen sopii myös italialainen kansallisen kolmipiikkinen pistotulppa. Tämä italialainen tyyppi ei ole enää suomalaisen standardin mukainen.

Kytkimien kohdalla ei ole tällaisia lakiin perustuvia vaatimuksia. On kuitenkin otettava huomioon se, että asennustavat poikkeavat eri maissa ja italialainen kytkin ei välttämättä sovi suomalaisiin asennusrasioihin.