11.10.2019

Kiinteistöistä on nykypäivänä saatavilla mitä yksityiskohtaisempaa rakennuksen toimintaa, energiatehokkuutta ja sisäolosuhteita kuvaavaa facility big dataa. Metropolia-ammattikorkeakoulu on julkaissut syyskuussa 2019 STEK ry:n tuella laajan esiselvitysraportin siitä, miten korkeakoulukiinteistö voi muodostua todelliseksi älykampukseksi.

Ulkokuva Myllypuron kampukselta.

Julkaisu tarkastelee edellytyksiä hyödyntää tietomassoja kampuksen arjessa niin kiinteistö- ja rakennusalan opetuksessa, käyttäjien hyvinvoinnissa kuin kestävän kehityksen edistämisessä. Pontimena julkaisulle on Myllypuroon juuri parhaillaan valmistuva suuri hyvinvoinnin rakentajien kampus, jonne keskittyy muiden muassa kaikki talo-, rakennus- ja maanmittaustekniikan, rakennusarkkitehtuurin sekä rakennusalan koulutus sekä työnjohdon tutkintokoulutus. Tiivis kytkös alan korkeakouluopiskelijoiden nelivuotisiin opintoihin on ylivertainen voiman lähde aidon älykampuksen aikaan saamisessa. Se varmistaa tarvittavan pysyvyyden, minkä ansiosta testausympäristö ja alan osaaminen myös kehittyvät jatkuvasti. Myös mahdollisuus yhdistää ammattikorkeakoulun sisällä eri alojen osaamista on suuri etu. Esimerkiksi koodaus, tekoäly, IoT ja pilvipalvelut ovat erottamaton osa modernia talotekniikkaa ja sen hallintajärjestelmiä.

Korkeakoulukiinteistöstä älykampukseksi -julkaisussa arvioidaan Suomessa tällä hetkellä tarjolla olevia kiinteistömonitoroinnin tietoalustoja, pilvipalveluratkaisuja ja niiden käyttökelpoisuutta kiinteistötiedon kokonaishallinnan kannalta. Samalla on selvitetty edellytyksiä käynnistää Myllypuron kampuksella vaikuttavuudeltaan suuri olosuhdemonitoroinnin ja ennakoinnin kehittämishanke.

Ilmanvaihtohuoneet ovat tarpeeksi tilavia ja soveltuvat opetuskäyttöön.

Raportin tärkeimpänä johtopäätöksenä on, että Myllypuron kampuksella on aidosti suuri potentiaali muodostua keskeiseksi kiinteistöalan ja älyteknologian hyödyntämisen katalyytiksi ja jatkuvasti kehittyväksi oppimisympäristöksi. Pelkkä tiedon vieminen internetiin tai pilvipalveluihin ei kuitenkaan riitä. Tarvitaan kokonaisnäkemys siitä, miten eri lähteistä tulevaa kiinteistötietoa pystytään analysoimaan ja jakamaan sujuvasti eri järjestelmien välillä. Tarvitaan monista eri lähteistä tulevan tiedon hallintaa ja ihmisiä, jotka sitoutuvat toimintaan ja pystyvät innostamaan monialaisia opiskelijatiimejä aina vain toimivampien tai visuaalisesti havainnollisempien ratkaisujen kehittämiseen.

Älykampusta ei ole ilman ihmisiä ja sen jatkuvasta kehittämisestä kiinnostuneita. Myllypuron kampuksen vahvuus on, ettei sen kiinteistötieto jää jokapäiväisestä toiminnasta irrallaan olevien hyödynnettäväksi. Aina uudet opiskelijasukupolvet voivat osana oppimistaan jalostaa sitä, tehdä sitä koskevaa tutkimusta ja tuottaa yhteiskuntaan alan uusia innovaatioita. Tarjolla olevan tiedon hyödyntämisellä on myös merkitystä yhteiskuntavastuun näkökulmasta: todellinen älykampus tuottaa kiinteistötietoa, joka optimoi ennakoivasti muiden muassa energian ja veden kulutusta, mutta samalla lisää hyvinvointia ja käyttäjien omaa aktiivisuutta hyvien olosuhteiden ylläpitämisessä.

Julkaisun päätoimittaja on johtaja Tuire Ranta-Meyer ja toimituskuntaan ovat kuuluneet projektipäällikkö Harri Hahkala, yliopettaja Lauri Heikkinen, suunnittelija Suvi Hartikainen sekä osaamisaluepäällikkö Jorma Säteri. Sen taitosta on vastannut Metropolian opiskelijoiden Valovirta Design. Metropolian tietotekniikan opiskelija Miika Martikainen on esiselvitystä varten tutkinut kiinteistötiedon tuottamisessa käytettyjä antureita, protokollia, tietoväyliä, ohjelmointirajapintoja ja kiinteistömonitoroinnin pilvipalveluja. Saman tutkinto-ohjelman opiskelija Sami Kolari on istuttanut projektityönä Metropolian kaikki neljä kampusta − mukaan lukien Myllypuro − kiinteistöobjektina Helsingin kaupungin uuden sukupolven 3D-kaupunkimalliin. Se mahdollistaa esimerkiksi navigoinnin eri kohteiden välillä ja tilojen, vapaiden muiden resurssien tai olosuhteiden tutkimisen.

Lisätietoja:
Tuire Ranta-Meyer, puhelin 050 5262002, s-posti tuire.ranta-meyer@metropolia.fi

Valokuvat: Harri Hahkala